Naturfotograf i Sverige

Den svenska naturen gör sig naturligtvis bäst som upplevelse för alla sinnen. Men för den som vill bevara sinnesintrycken, eller för den som vill kunna visa upp naturen för någon annan, är fotografier det bästa sättet. 

När man tänker på svenskt naturfoto tänker man kanske framför allt på bilder av fjällvidder, gärna i snö. Och visst har fjällmiljöerna en speciell betydelse för många svenskar, även för de som aldrig eller sällan besökt fjällen. Men det finns betydligt fler naturtyper i Sverige än fjäll. Vårt avlånga land är indelat i fem vegetationsregioner.

Södra lövskogsregionen omfattar Blekinge, Skåne och den svenska västkusten hela vägen upp till norska gränsen. I denna del av Sverige förekommer ingen gran naturligt, utan de enda granarna är planterade. Istället dominerar ädla lövträdsarter, som bok.

Lövträd som ek förekommer även i den södra barrskogsregionen, som breder ut sig i Småland och Västergötland upp till Vänerns och Vätterns sydspetsar. Den norra gränsen för den södra barrskogsregionen går där eken slutar att finnas naturligt. Där vidtar den norra barrskogsregionen, som är en utlöpare av taigan, barrskogsbältet som sträcker sig från Sibirien till Norge. Förutom gran och tall finns även björk, al och asp.

I norr

Skogen i den norra barrskogsregionen blir glesare ju längre norrut man kommer i landet. Detta beror framför allt på solens infallsvinkel.  Den femte och sista vegetationszonen är fjällbjörksregionen. Där växer inga andra träd än fjällbjörkar, som blir färre och färre till antalet ju närmare trädgränsen man kommer.

Denna beskrivning säger dock inte allt om den svenska naturen. Även geologiska faktorer påverkar landskapet: småländska höglandet, de gotländska raukarna och Höga Kusten är bara tre exempel. Det bördiga odlingslandskapet i Skåne, Västergötland, Östergötland och Mälardalen skapar ytterligare variation, inte minst när det kommer till faunan. Sammantaget går det att hitta motiv för alla smaker i den svenska naturen, ibland utan att man ens behöver lämna sin egen trädgård.